Semalt: Spamy bes etmek we öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin 3 strategiýa

Adamlaryň mazmunyny onlaýn görmek üçin ulanýan köp taktikasy bar. Tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekmeginiň ýeke-täk ýolunyň yzygiderli arakesmedigine ynanýanlar bar. Spamçylaryň köpüsinde adatça şeýle pikir bar. Muny marketologlaryň we mahabat berijileriň indi onlarça ýyl bäri ulanan zatlaryndan karz alýarlar. Teleýaýlym wagty we magazineurnal ýerleri üçin tölegli ses çykardylar, ahyrsoňy kimdir biri olary görerdi. Strategiýanyň bir kemçiligi bar:

Indi işlemeýär

Hiç kim islemedik zatlary ýa-da özleri bilen baglanyşykly bolmadyk habarlar bilen biynjalyk bolmak islemeýär. Adamlaryň bu meşgul dünýäde iň gymmatly baýlygy wagtdyr. Şeýle-de bolsa, bu arakesme strategiýasyny her gün ulanyp, ünsüni çekmäge synanyşýan bloggerler, ýazyjylar we mahabat berijiler köp. Olaryň pikiriçe, adamlar gürleşmegi dowam etdirseler, diňlejek ýeke-täk ýol. Garaz, beýle etmezlik ähtimallygy gaty ýokary, eger şeýle strategiýany ulanýanlaryň arasynda bolsaňyz, bes etmeli. Bu, galanlarymyzy gaty gaharlandyrýar.

Semaltyň ýokary hünärmeni Maýkl Braun, ünsüňi çekmegiň has gowy usulynyň ses çykarmazlygy we adamlaryň ünsüni özüne çekjek platforma gurmagy kepillendirýär.

Üç zady eşitmeli

Set Gordon tarapyndan ýazylan "Rugsat marketingi", her bir habary okamaly üç esasy elementi: garaşmak, ýerliklilik we şahsy çemeleşme barada pikir alyşýan kitap. Her bir aragatnaşykçy diňleýjiniň bolmagyny isleýär. Şeýle-de bolsa, adamlaryň hödürleýän bir zadyňyzy özüne çekýändigini ýa-da ýokdugyny bilmegiň ýeke-täk usuly, size hödürlemäge rugsat berseler. Häzirki wagtda hemme zat rugsady bilen işleýär. Mysal üçin, bir hyzmata ýazylmak, paket zakaz etmek ýa-da hatda kimdir biri bilen sene garaşmak ýaly yzygiderli zatlar, kimdir biriniň size habar ibermegine rugsat bereniňizden bäri garaşýan zadyňyz bar.

Garaşmak hem möhümdir, sebäbi belli bir habara nä derejede üns berýändigiňizi görkezýär. Tomaşaçylar onuň mazmuny bilen gyzyklanmaýan bolsa, onuň nähili gowy bolup biljekdigi möhüm däl. Şol adamlar muny diňlemek islemezler. Olar bilen baglanyşykly däl hasaplaýan habarlary ýa-da şahsy derejä gatnaşmaýan habarlar üçin hem edil şonuň ýaly.

Biraz geň bolmaly

Häzirki wagtda dünýä hemmeleriň ünsüni çekmek ýa-da eşitmek isleýän köp bäsdeşlik we ses eşidýär. Şol sebäpden, mazmunyňyzy belli bir bazar nokady üçin düzmedik bolsaňyz, umumy ses çykarmak töwekgelçiligini aňladýar. Adamlar indi "adaty" bilen gyzyklanmaýarlar. Her kim adaty bir zat, "geň" bir zat isleýär.

Bloglar ýa-da başga bir platforma, bu ýazgyda ara alnyp maslahatlaşylan üç zady durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Adamlara abuna ýazylmagyň, birleşdirýän habary bermegiň we özboluşly stili ulanmagyň ýoluny ber.

Adamlar şeýle platforma gurmagyň birnäçe wagt we köp rugsat talap edip biljekdigine düşünmeli. Emma pikir mümkin däl. Diňe biraz goşmaça tagalla gerek.

Rugsat hakda

Ine, adamlaryň öwrülmegine we olaryň ünsüni özüne çekjek kanal döretmek üçin ulanyp boljak dört sany ýönekeý ädimiň sanawy:

1. Arakesme synagyna garşy duruň. Bularyň arasynda gygyrmak, gygyrmak ýa-da eşidilmegini haýyş etmek synanyşyklary bar. Wayollaryň biri, ulanyjynyň iberijiniň sahypasyna gaýdyp gelýän baglanyşyga basmagy umydy bilen spam habarlaryny gaýta-gaýta ibermekdir.

2. Bilýän zatlaryňyzdan başlaň. Näme gowy bolsaňyz, platformanyň düýbüni tutmak üçin we tejribäňizi paýlaşmagyň serişdesi hökmünde ulanyň.

3. Adamlara diňlemäge mümkinçilik beriň. Biriniň ünsüni özüne çekeniňizde başga alternatiwaňyz ýok bolsa, ony dogruçyl we iň uly hormat bilen ýerine ýetiriň.

4. Ajaýyp bir zat bilen diňleýjileriňizi uçuryň. Ünsüňizi çekseňiz, bu mümkinçiligi ýitirmäň. Zehiniňizi görkeziň, başarsaňyz, kynçylyklara garşy çykyň we garaşýanlaryndan ýokary boluň.

Elbetde, bu maslahatlary düýbünden äsgermezlik edip, kimdir biriniň duýmagyna umyt edip elleriňizi howada silkip bilersiňiz. Hatda size üns berýän birnäçe adamy hem alyp bilersiňiz. Mesele, senden has köp ünsüni çekýän pursat tapanlarynda, hödürleýän zadyňy ýatdan çykararlar.

Elmydama ýadyňyzdan çykarmaň, tomaşaçylary gazanmagyň usuly ony nädip saklamalydygyňyzy. Eger arakesmeden bolsa, hödürlemeli zadyňyz bar bolsa, şol diňleýjini kesmeli bolarsyňyz, sizem, tomaşaçylaram muny islemeýärsiňiz.

Mazmunyňyza yzygiderli üns bermegiň ýeke-täk usuly, ony gazansaňyz. Görkeziň, rugsat soraň we gowşuryň. Beýleki usullaryň hemmesi diňe bir kezzap we ahyrynda äsgerilmez.